ru uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

АТЕСТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ

ЮРИСТ&ЗАКОН, №26, від 25 липня 2019 року.

Партнер, адвокат Костін Ілля Павлович

Юрист, Фур’яка Ярослав Анатолійович

Юридична компанія «Правовий Альянс» під час надання комплексних правових послуг клієнтам, в т.ч. в сфері трудового права, часто зустрічається з необхідністю формування, вдосконалення або перевірки відповідності системи оцінки професійного рівня працівників для уникнення потенційних порушень правил роботи та compliance, а також забезпечення належної продуктивності та результативності праці.

На практиці це питання вирішується за допомогою проведення атестації працівників, за результатами якої відповідні працівники можуть отримати підвищення, направлення на навчання та звільнення. Однак оформлення такої процедури внутрішніми організаційно-нормативними документами роботодавця зазвичай є недосконалим, а іноді взагалі не відповідає чинному законодавству України.

За яких умов роботодавцю може знадобитись атестація працівників:

 • якщо компанія є частиною міжнародної групи компаній, отримує іноземні інвестиції або є контрагентом іноземних суб’єктів господарювання, у зв’язку з чим бізнес є «чутливим» до захисту персональних даних, антикорупційних, антимонопольних та інших політик відповідності діяльності;
 • якщо діяльність компанії вимагає від працівників досконалих знань спеціалізованих процедур роботи, дотримання яких прямо впливає на результати роботи, а також якщо особливості діяльності компанії передбачають отримання дозвільних документів для її здійснення;
 • якщо компанія бажає мати законну можливість звільнити працівника внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або застосувати дисциплінарний вплив;
 • якщо компанія бажає мати обґрунтовану можливість проведення внутрішньої реорганізації зі зміною істотних умов праці.

На сьогодні питання оцінки професіоналізму працівників врегульовано лише одним нормативно-правовим актом – Законом України «Про професійний розвиток працівників» (далі – Закон). Під атестацією працівників Закон розуміє процедуру оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня. Серед іншого процедурі атестації Законом відведено лише три статті, які більшою мірою встановлюють обмеження, аніж створюють умови для застосування атестації в реаліях сьогодення.

Зокрема, Закон визначає обов’язковим:

 • обмеження у проведенні атестації не частіше одного разу на три роки;
 • наявність внутрішнього організаційно-нормативного акту або колективного договору, з встановленими категоріями працівників, які атестуються;
 • затвердження положення про проведення атестації, в якому визначається склад кваліфікаційної комісії, графік проведення атестації;
 • формування складу комісії з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації (в разі її наявності);
 • заборону участі в атестаційній комісії безпосереднього керівника працівника, який проходить атестацію;
 • інформування працівників стосовно проведення атестації хоча б за два місяці до її проведення;
 • проведення атестації в присутності працівника;
 • складання характеристики безпосереднім керівником працівника та її подачі комісії не пізніше ніж за тиждень до атестації;
 • заборону оцінки працівника за ознаками, що не пов’язані з виконуваною ним роботою;
 • прийняття рішення простою більшістю голосів присутніх членів комісії за допомогою відкритого голосування;
 • присутність на атестації не менш як двох третин складу комісії;
 • доведення рішення комісії не пізніше ніж через три дня після його прийняття;
 • дотримання заборон стосовно залучення до атестації окремих категорій працівників (працівників, що працюють менше року, вагітних, осіб, що доглядають за дитиною віком до 3-х років, дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства, одиноких батьків з дітьми віком до 14-ти років, неповнолітніх, осіб, які працюють за сумісництвом).

Більшість зазначених вимог законодавства (наприклад, обмеження частоти проведення атестації) на даний час не відповідають умовам розвитку ринку та суттєво обмежують роботодавця у здійснені контролю професійних навичок працівників. Це вимагає від роботодавця та нас, як юристів, що здійснюють розробку відповідних положень та порядків, вдаватись до більш складних конструкцій, які в результаті дозволять вільно встановлювати режим та порядок проведення атестації.

Виходячи зі змісту положень Закону, роботодавець, який планує проводити атестацію працівників повинен мати внутрішній акт, яким визначені загальні положення про проведення атестації, а також щоразу приймати положення про проведення атестації з фіксацією складу комісії та графіку проведення атестації. Незважаючи на досить вільну регламентацію процедуру атестації працівників, ми рекомендуємо додатково передбачити внутрішнім організаційно-нормативним актом порядок та строки її проведення, можливість та порядок оскарження рішень комісії.

Вимоги законодавства стосовно складу комісії також вимагають уточнення. Якщо заборона участі безпосереднього керівника працівника у атестаційній комісії є логічним обмеженням, направленим на виключення суб’єктивної оцінки працівника, то необхідність залучення висококваліфікованих фахівців до проведення атестації може зумовити питання відповідності залучених членів комісії вимогам. Так, визначення висококваліфікованих фахівців відсутнє в українському законодавстві, проте аналізуючи спеціалізовані нормативно-правові акти, допускаємо, що мова йде про осіб, які мають закінчену вищу освіту та не менше п’яти років відповідного професійного досвіду. Слід також звернути увагу на відсутність вимоги про необхідність перебування таких фахівців у трудових відносинах з роботодавцем, що дозволяє залучати членів комісії ззовні.

За результатами атестації комісією може бути прийнято позитивне рішення (про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі) та негативне (про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі).

В першому випадку роботодавець може підвищити працівника, встановити/збільшити надбавку до заробітної плати або залишити всі попередні умови роботи. В другому – за згодою працівника перевести на іншу посаду чи роботу або направити на професійне навчання за рахунок роботодавця з подальшою повторною атестацією.

Роботодавець може направити працівника, який не відповідає займаній посаді на навчання до відповідних навчальних закладів, за результатами відвідування яких працівник отримує документ про освіту встановленого зразка (формальне навчання) або залучити власних або зовнішніх фахівців для проведення підвищення професійного та кваліфікаційного рівня (неформальне навчання). Результати неформального навчання мають бути підтвердженні центром визнання, проте наразі підтвердження таких результатів здійснюється лише за професією «Кухар». Це виключає можливість офіційно підтвердити результати неформального навчання з інших професій, в результаті чого це питання покладатись на виключно на роботодавця.

У випадку відмови працівника від переведення або навчання, роботодавець має законне право звільнити працівника на підставі пункту 2 статті 40 Кодексу Законів про працю України.

Отже, незважаючи на низку законодавчих обмежень, атестація як спеціальний інструмент роботодавця для контролю професійності роботи працівників все ж таки може бути законно реалізована на практиці. Однак, для повноцінного застосування її в сучасних реаліях та уникнення можливих порушень чинного трудового законодавства, документальна організація атестаційної процедури вимагає досить детальної та вивіреної підготовки внутрішніх документів роботодавця, а в разі наявності такої процедури в компанії – її оцінки юристами, які з наявного досвіду зможуть надати належну експертизу відповідності існуючої процедури атестації вимогам чинного законодавства та запропонувати можливі способи її вдосконалення.

1552

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї